Onze Visie

Wij willen voorzien in een prettige, veilige plaats waar de kinderen kunnen leren en spelen terwijl mama en papa werken of een opleiding volgen.

4 R’s  Respect Relatie Regelmaat Richting
4 pijlers  KIND   OUDERS BEGELEIDSTERS GOED GEMUTST

Respect:
– vertrekpunt van de samenwerking tussen de 4 pijlers
– respect voor cultuur, maatschappelijke afkomst, nationaliteit, geslacht, geloof-of levensovertuiging, visie, opvatting, …
– voor ieders eigenheid, ook indien er sprake is van een specifieke zorgbehoefte
– wederzijds respect, wisselwerking
– respect in de manier van communiceren
– gemaakte afspraken respecteren: openingsuren, geen juwelen,rond medicatiegebruik, opvangplan,…
– voor het materiaal (kastjes van de kinderen, heen-en weer-boekjes, spullen van anderen, infrastructuur, …)
– voor de tijd van anderen


Relatie:
– vertrouwen is vereist voor een goede samenwerking in belang van het kind
– verwachtigen optimaal afstemmen
– partnerschap
– eerlijke en open communicatie
– informeren, informatie delen
– vragen stellen
– positief open staan voor vragen, opmerkingen
– de tijd nemen voor elkaar
– groeien tot welbevinden en betrokkenheid

Regelmaat:
– een vaste dagplanning
– orde en structuur
– stabiel team
– briefing aan en door de ouders
– wekelijks teamoverleg
– ontwikkeling van het kind wordt wekelijks geobserveerd en besproken op team

Richting:
– informeren over de visie
– informeren over de afspraken
– algemene informatie bieden over opvoeding
– helpen bij het zoeken van oplossingen bij opvoedingsvragen
– bij problemen een overleg aangaan
– vorming, training, opleiding: levenslang leren
– samenwerking met externe, 3de partijen om verder richting te geven zoals Campus O3, buurtwerking, zoals actief lid zijn van het lokaal overleg kinderopvang, zoals de Werkwinkel, zoals de VDAB, zoals LimburgsSteunpuntKinderopvang, O.C.M.W., sociale dienst Gasthuisberg Leuven, Kind&Gezin, Scholengemeenschappen, Unizo, …

Deze visieverklaring kwam tot stand door medewerking van al de personeelsleden. We trachten deze visie te laten weerspiegelen in onze dagelijkse werking en stellen ons daarom open voor opmerkingen in dat verband.
OPGELET!
Goed Gemutst voert een streng beleid betreffende preventie, detectie en aanpak van grensoverschrijdend gedrag! Hieronder verstaan wij “elk bedreigend of gewelddadig gedrag met zowel actieve of passieve betrokkenheid van het kind, van lichamelijke, emotionele en/of sexuele aard, en dit door een volwassene die in een vertrouwens- en/of gedragsrelatie staat waardoor schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan het kind’. Grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd en bij inbreuk zal er streng opgetreden worden